Årsmöte SKÖF Halland 29 februari 2020

Härmed kallas till årsmöte i Sköldkörtelförbundet Halland den 29 februari 2020 kl 10.30 i O-huset på Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, Halmstad. Se nedan samt i bilaga förslag till dagordning för årsmötet. Bilagt finns även en karta över campus Högskolan i Halmstad.

Handlingar till årsmötet kommer att skickas ut senast två veckor före mötet.

Förslag till
DAGORDNING
vid årsmöte för Sköldkörtelförbundet Halland den 29 februari 2020 kl 10.30 i O-huset på Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, Halmstad, se bilagd ritning.

1. Årsmötets öppnande.
2. Upprättande och justering av röstlängd
3. Fråga om årsmötet behörigt utlysts
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
6. Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
8. Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
9. Beslut i anledning av vinst eller förlust och fastställande av resultat- och balansräkningar.
10. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse för verksamhetsåret
11. Behandling av motioner och styrelseförslag
12. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
13. Fastställande av verksamhetsplan och budget
14. Beslut om antalet styrelseledamöter, dock minst tre (3) personer.
15. Val av ordförande
16. Val av kassör
17. Val av övriga styrelseledamöter
18. Val av minst två (2), suppleanter (ersättare) som träder in i den ordning de väljs
19. Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant.
20. Val av minst två personer till valberedning varav en sammankallande.
21. Eventuellt val av ombud till Förbundsmöte.
22. Övriga frågor att hänskjuta till föreningens styrelse.
23. Årsmötets avslutande

Välkomna!

Styrelsen

Klicka på länken för att hämta Dagordning SKÖF Halland.pdf:
https://medlem.foreningssupport.se/skold/open24/public/shared/document/docdata.asp?sKey=ccQoc7yHC7U3HiVIA6%3aI

Klicka på länken för att hämta Karta över Högskolan i Halmstad.pdf:
https://medlem.foreningssupport.se/skold/open24/public/shared/document/docdata.asp?sKey=fH4TH6N%5clbwraRow.Yldq9m