Dags att skriva motion till förbundsmötet!

En motion kan skrivas till Sköldkörtelförbundets Förbundsmöte (FM) – det högsta beslutande organet. Alla medlemmar och föreningar har rätt att motionera. Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december 2017.

Så här gör du
En motion kan sägas bestå av tre delar. Först en problembeskrivning, sedan ett förslag på hur detta skall åtgärdas samt avslutningsvis ett eller flera yrkanden.

Yrkandena kan vara av olika slag beroende på vilken tyngd, mångfald och svårighet frågan har.

Direkta och konkreta förslag till beslut är alltid bra. Men ett direkt och konkret förslag i en komplicerad fråga, kan ibland en stämma ha svårigheter att anta, även om man stöder motionären i princip.

För att förklara detta följer här som exempel några olika typer av förslag till beslut – yrkanden, som går från det konkreta till det övergripande.

  • Yrkande på ett konkret beslut – till exempel att förbundet ska låta skriva en bok om sköldkörtelproblematik.
  • Yrkande på att styrelsen får i uppdrag att verkställa beslut med ett angivet mål, till exempel att styrelsen får i uppdrag att erbjuda medlemmarna större möjligheter att enkelt få tillgång till böcker om sköldkörtelproblematik.
  • Yrkande på översyn eller utredning med ett fastställt mål – att uppdra åt styrelsen att se över möjligheterna till att få fram böcker om sköldkörtelproblematik.

Yrkandena skall avsluta motionen och bör vara formulerade som ”att-satser” och som förslag till beslut.

Så här hanteras motionen innan FM
Styrelsen behandlar motionen vid sammanträde innan mötet och yttrar sig över densamma. Styrelsen kan tillstyrka eller avstyrka motionen och/eller lägga nya förslag i anslutning till denna.

Motionen samt styrelsens yttrande publiceras sedan i möteshandlingarna. Man kan då ta ställning till motionen i förväg.

Så här behandlas motionen under FM
Under FM behandlas motionerna formellt på det sätt som styrelsen föreslår och/men FM fastställer.

Näraliggande motioner brukar hanteras i ett sammanhang.

Det är bra om motionären kan medverka på mötet för att försvara sin motion. Även styrelsen redogör där för sitt yttrande.

Efter debatt tas beslut av FM och därmed är motionen i mål.