Protokoll från årsmötet 21/2 2021 samt Verksamhetsberättelse 2020 och Verksamhetsplan 2021

PROTOKOLL FÖRT VID SKÖLDKÖRTELFÖRBUNDET I ÖREBRO LÄNS
DIGITALA ÅRSMÖTE
SÖNDAGEN DEN 21 FEBRUARI 2021

Närvarande : Ann Cedvén, Åsa Fredriksson, Sandra Ekström, Marie Blückert, Birgitta Janshult, Anneth Ståhl, Theres Andersson, Peter Cedvén

 1. Årsmötets öppnande.
  Föreningens Ordförande Anneth Ståhl hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat 18.08.
 2. Upprättande och justering av röstlängd.
  Mötet fastslår röstlängden till 6 röstberättigade
 3. Fråga om årsmötet behörigt utlysts
  Mötet ansågs behörigt utlyst med utskick till Länets medlemmar via email de 3 som saknade mailadress hade samma postadress som annan medlem och undantogs från utskick. Även via anslag och inbjudningar i grupper på Facebook där många medlemmar deltar.
 4. Fastställande av dagordning
  Dagordningen var i förväg utskickad (se bilaga 1) och godkändes.
 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
  Valdes Peter Cedvén resp. Ann Cedvén.
 6. Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare
  Valdes Anneth Ståhl och Sandra Ekström
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
  Föreningens Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 genomlästes och godkändes (se bilaga 2)
 8. Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
  Ekonomisk berättelse för förningens för 2020 var ej gjord då det pga avsaknad av ekonomiska händelser ej funnits något att berätta om. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes (se bilaga 3)
 9. Beslut i anledning av vinst eller förlust och fastställande av resultat och balansräkningar.
  Endast två kontohändelser hade skett under året. Startbidraget från förbundet var inkomsten. Utgiften vi haft var avgift för start av konto.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse för verksamhetsåret
  Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020
 11. Behandling av motioner och styrelseförslag
  Inget har inkommit
 12. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
  Inga ändringar från tidigare års beslut
 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget
  Föreningens Verksamhetsplan för 2021 samt Budget för verksamhetsåret 2021 genomlästes och godkändes (se bilaga 2 o 4)
 14. Val av ordförande
  Omval: Anneth Ståhl väljs på 2 år
 15. Val av styrelseledamotVal av styrelseledamot
  Omval: Marie Blückert väljs på 2
 16. Val av suppleantVal av suppleant
  Nyval: Theres Andersson väljs på 2 år
 17. Val av revisorssuppleant.Val av revisorssuppleant.
  Omval : Birgitta Janshult väljs på 2 år
 18. Val av minst två personer till valberedning varav en sammankallande.
  Vakant. Denna post faller då på styrelsen
 19. Eventuellt val av ombud till Förbundsmöte.
  Anneth Ståhl och Ann Cedvén
 20. Övriga frågor att hänskjuta till föreningens styrelse.
  Inget har inkommit
 21. Årsmötets avslutande
  Mötet avslutades klockan 18.28.

Verksamhetsberättelse 2020
Under verksamhetsåret 2020 har ett extra årsmöte samt fyra styrelsemöten, varav två ägt rum digitalt.
Vi har haft en sittning med ett politiskt oppositionsråd i regionfullmäktige. En radiointervju har ägt rum under försommaren i Cityradion 103.8 – Östra Värmland. Ordförande har även blivit intervjuad i lokalpressen och vi har också deltagit i Studieförbundet vuxenskolans patientföreningssändning som skedde digitalt.
Vi har, efter mycken möda och stort besvär, lyckats teckna bankkonto i Lekebergs Sparbank.
P g a rådande Coronapandemi har tidigare planerade samtalsträffar, mässor och studiecirklar m m fått läggas på is.

Verksamhetsplan 2021
Inför verksamhetsåret 2021 hoppas vi att till hösten kunna förverkliga de planer som vi hade inför 2020 med samtalsträffar, delta i mässor och diverse evenemang samt starta upp studiecirklar.
Vi hoppas också kunna anordna föreläsningar om såväl sköldkörtelsjukdomar som om kost och hälsa.
Vi har ett fortsatt behov av att lyfta vår patientgrupp för regionala politiker och föra våra medlemmars talan för en individanpassad vård.
Vi ska också försöka att etablera ett samarbete med regionens sjukvård, såväl specialister som läkarna ute vid våra vårdcentraler, för att på så sätt försöka öka förståelsen för vår sjukdomsproblematik.
Under året ska vi också närvara på lämpliga externa evenemang för att rekrytera ännu flera medlemmar till förbundet och vår regionförening.
Ovanstående planer gäller under förutsättning att gällande Coronarestriktioner upphävs av riksdag och regering.