Uppdaterade råd om Liothyronin hos Viss i Stockholms läns landsting

Sköldkörtelföreningen har uppmärksammat att behandlingsråd för T3-preparatet Liothyronin uppdaterats på www.viss.nu i Stockholms läns landsting.

Den gamla informationen löd:

Behandling med liothyronin, T3, kan övervägas i särskilda fall men bör inte användas i primärvården.

KOMMENTAR: Det är bra att man nu ändå ser att detta alternativ kan användas även om de hänvisar till att det saknas vetenskaplig evidens och ska betraktas som experimentell.
Ett problem är att det saknas intresse för att forska på andra behandlingsalternativ vid hypotyreos, därför är studierna alltför få till antalet. Och att man i de studier som gjorts inte fokuserat på patienter som inte mår bra på Levaxin, utan på patienter med hypotyreos generellt. Hade man istället fokuserat på förstnämnda gruppen, hade studieresultaten sannolikt visat en helt annan bild.
Det är många patienter som har erfarenhet att en kombinationsbehandling med T4- och T3-preparat förbättrat hälsan enormt och vi hoppas naturligtvis på mer forskning och att vi får detta som en väl beprövad behandling i fortsättningen.
Det är framförallt specialistvården som ska sätta in denna, men det finns inga hinder för att primärvården sedan tar över den fortsatta behandlingen.
Detta är ett steg i rätt riktning och föreningen tror att arbetet vi lägger ner börjar skörda frukt.

Den nya texten lyder:

Behandling med Liothyronin, T3 i kombination med levotyroxin, T4, kan övervägas i särskilda fall.
Vetenskaplig evidens för sådan kombinationsbehandling är dock mycket bristfällig. Behandlingen ska inledas och utvärderas av specialist efter 3-6 månader.
Vid remittering från primärvård ska levotyroxindosen ha titrerats till TSH inom nedre halvan av referensområdet och fT4 om möjligt i den övre halvan av referensområdet.
Oförändrad dos och stabila blodhormonnivåer ska ha förelegat >6 mån. Annan orsak till illabefinnande ska ha uteslutits (exempelvis depression, annan autoimmun/somatisk sjukdom).
Behandlingen ska betraktas som experimentell och är svårare att monitorera på grund av svårtolkad blodhormonbild.
Fertila kvinnor bör informeras om att Liothyronin, T3, ej bör användas under graviditet och att övergång till monoterapi med levotyroxin, T4, ska ske i god tid inför graviditetsplanering. Liothyronin bör ej användas hos patient med hjärtarytmi eller osteoporos.Hos stabil patient kan fortsatt förskrivning ske i primärvård. Dosjustering ska diskuteras med specialist.

KOMMENTAR: Vi har en bit kvar att få våra specialister att förstå att NDT ger hälsan åter till många i hela världen. Det är därför ledsamt att läsa denna text:

Behandling med Liothyronin kan i sällsynta fall prövas, men sköldkörtelextrakt från gris (Armour Thyroid) har ingen plats i behandlingen och är svårare att monitorera än behandling med tyroxin

Kanske behöver inte allt monitoreras med endast blodprov? Och varför väljer man inte att titta på befintlig forskning, som till exempel den randomiserade kontrollerade studienfrån 2013 som visar att en stor andel (49 %) väljer NDT framför endast T4-behandling (19 %)? En stor studie utförs just nu i USA där man jämför samtliga behandlingar och den beräknas vara klar 2018.

Läs mer här:

Vi ger inte upp!
Ökad kunskap – Bättre Vård – Friskare liv för sköldkörtelsjuka