Gör din röst hörd – motionera till Sköldkörtelförbundets högst beslutande organ

Publicerad:

En motion kan skrivas till Sköldkörtelförbundets Förbundsmöte (FM) – det högsta beslutande organet. Alla medlemmar och föreningar har rätt att motionera. Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december.

Så här gör du
En motion kan sägas bestå av tre delar. Först en problembeskrivning/bakgrund, sedan ett förslag på hur detta skall åtgärdas samt avslutningsvis ett eller flera yrkanden.

Yrkandena, förslagen, kan vara av olika slag beroende på vilken tyngd, mångfald och svårighet frågan har.

Konkreta förslag till beslut är alltid bra. Men ett konkret förslag i en komplicerad fråga, kan ibland vara svårt att enas om, även om man stöder motionären (den som skrivit förslaget) i princip.

För att förklara detta följer här som exempel några olika typer av förslag till beslut – yrkanden, som går från det konkreta till det övergripande.

  • Yrkande på ett konkret beslut – till exempel att förbundet ska skriva en bok om sköldkörtelproblematik.
  • Yrkande på att styrelsen får i uppdrag att verkställa beslut med ett angivet mål, till exempel att styrelsen får i uppdrag att erbjuda medlemmarna större möjligheter att enkelt få tillgång till böcker om sköldkörtelproblematik.
  • Yrkande på översyn eller utredning med ett fastställt mål – att uppdra åt styrelsen att se över möjligheterna till att få fram böcker om sköldkörtelproblematik.

Yrkandena skall avsluta motionen och bör vara formulerade som ”att-satser” och som förslag till beslut.

Så här hanteras motionen innan Förbundsmötet
Styrelsen läser förslaget och ta ställning till förslaget. Styrelsen kan antingen yrka (föreslå mötet):

Bifalla – motionen bör gå igenom
Avslå – motionen borde inte gå igenom
Besvara – det motionären vill att förbundet gör, det gör redan förbundet
Styrelsen kan också kontakta motionären och hitta ett nytt förslag tillsammans som motionären och styrelsen kan enas om eller komma med ett annat förslag på samma tema. Ett nytt förslag presenteras antingen i anslutning till motionen eller som ett annat förslag. Ett förslag från styrelsen kallas då proposition.

Motionen samt styrelsens förslag publiceras sedan i möteshandlingarna. Man kan då ta ställning till motionen i förväg.

En motion kan komma från flera medlemmar eller flera föreningar – skicka då endast in en och lägg de övriga som undertecknar på kopia på mailet för att styrka att de godkänner att de undertecknar motionen. En motion måste inte skrivas under utan mail räcker gott.

Så här behandlas motionen under Förbundsmötet
Under Förbundsmötet behandlas motionerna formellt på det sätt som styrelsen föreslår och Förbundsmötet fastställer i den så kallades mötesordningen/arbetsordningen för mötet.

Näraliggande motioner brukar hanteras i ett sammanhang. Ibland också tillsammans med delar av verksamhetsplanen som rör samma område.

Det är bra om motionären kan medverka på mötet för att berätta om sin motion. Även styrelsen redogör där för sina åsikter.

Efter diskussion på mötet tas beslut av Förbundsmötet och därmed är motionen behandlad.

Skicka ditt förslag till info@skoldkortelforbundet.se

Mer Nyheter om förbundet