SBU ger svar om NDT-behandling vid hypotyreos

Publicerad:

Nu har SBU:s Upplysningstjänst äntligen uppdaterat svaret ”Behandling med en kombination av syntetiska sköldkörtelhormoner (T4+T3) alternativt sköldkörtelextrakt vid hypotyreos” med den enda riktigt välgjorda studien på området (dubbelblindad, randomiserad och kontrollerad), från 2013.

SBU-svaret om NDT (sköldkörtelextrakt) lyder: ”Upplysningstjänsten har identifierat en randomiserad kontrollerad studie där behandling med syntetiskt T4 jämförts med behandling med sköldkörtelextrakt. Upplysningstjänsten har även identifierat elva studier där patienter som behandlats med sköldkörtelextrakt fått byta till syntetiskt T4. Sammantaget drar författarna i RCT-studien slutsatsen att man inte kan påvisa någon skillnad mellan grupperna avseende livskvalitet eller biverkningar, men att flera av deltagarna föredrog sköldkörtelextraktbehandlingen framför den syntetiska.”

Detta är således vad man idag vet (vetenskapligt) om behandling med NDT jämfört med syntetiskt T4 (Levaxin/Euthyrox). SBU har inte kunnat finna någon annan evidens (bästa tillgängliga bevis) för eller emot NDT-behandling, utan detta är den evidensbaserade kunskap man idag har och den som gäller. Övriga, icke-evidensbaserade påståenden om NDT-behandling som vi vet förekommer finns det således inga bevis för, och måste därför anses som åsiktsmaterial och ovetenskapligt tyckande.

SBU skriver vidare: ”SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser. Denna eller delar av denna frågeställning klassas även som en vetenskaplig kunskapslucka. Det innebär att en eller flera systematiska översikter visar på osäker effekt alternativt att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna återfinns i SBU:s databas över vetenskapliga kunskapsluckor.”

Vad gäller formuleringen: ”SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten” så är det en standardformulering i alla svar från SBU:s Upplysningstjänst.

Till svaret i sin helhet

Läs mer om studien från 2013

Mer Forskning