Tereza Planck: “Hypertyreospatienter med ögonsymtom har behov av fler behandlingar”

Publicerad:

Mellan en fjärdedel och hälften av alla med Graves hypertyreos får påverkan på ögonen av sjukdomen. Tereza Planck är endokrinolog och forskar kring nya behandlingar för dessa patienter. 

Ögonsjukdomen vid Graves kallas också endokrin oftalmopati eller tyreoideaassocierad oftalmopati, TAO. Precis som Graves beror det på att det egna immunförsvaret attackerar sig själv, i detta fallet vävnaden runt ögonen. Symtomen på ögonsjukdom är vanligtvis: irritation, rodnad, svullna ögonlock, ljuskänslighet, i svårare fall påverkan på ögonmotoriken, dubbelseende eller synnedsättning. Orsaken till symtomen är en inflammation i vävnaden runt ögat, en ökad produktion av glykosaminoglykaner (en sockerart som är bra på att binda vatten vilket ger svullnad), fettbildning och i senare skede ärrbildning.

Det här händer hos upp till hälften av alla med Graves. De flesta får milda symtom, som också kan gå tillbaka, medan andra får svårare symtom.

– För patienter med mild sjukdom blir inte påverkan på livet så stor. De känner irritation i ögonen, är ljuskänsliga och tröttare i ögonen. De som får svårare sjukdom har däremot stor påverkan på livet. Symtomen är mer uttalade och det är större fysiska och psykiska påfrestningar. Kanske ser patienten dubbelt och kan då inte längre köra bil eller utföra sitt arbete. För många är det också traumatiserande att utseendet förändras. I värsta fall kan sjukdomen leda till synnedsättning men det är inte så vanligt, berättar Tereza Planck som är endokrinolog och forskare vid Lunds Universitetssjukhus.

Även den vanligaste orsaken till underfunktion, Hashimotos tyreoidit, är autoimmun. Vid autoimmun sjukdom bildas antikroppar mot den egna vävnaden. TRAK (tyroideastimulerande hormonreceptor antikroppar) dominerar vid Graves men dessa kan även förekomma vid Hashimotos. En mindre andel av patienter med Hashimotos får även de ögonsymtom.
– Det är inte ofta patienter med hypotyreos på basen av Hashimoto drabbas av oftalmopati men det förekommer. Mekanismerna har inte studerats specifikt för denna grupp men en del patienter med Hashimoto har även TRAK så det är inte osannolikt att det är det som är orsaken även där. TRAK tas inte rutinmässigt vid Hashimoto, vi tar det först när patienten utvecklat ögonsymtom, så vi vet inte hur stor andel av de TRAK-positiva Hashimoto pat utvecklar oftalmopati, förklarar Tereza Planck. Bland de som utvecklar oftalmopati förekommer ofta TRAK.

Hur ser då prognosen ut på lång sikt?

– För de flesta lugnar sjukdomen ner sig, även om det kan ta flera år. Många symtom kan försvinna men en del har kvarstående besvär.

Orsaker till sjukdomen

Vem har då högre risk att drabbas av ögonsjukdomen? Tereza Planck listar:

  1. Faktorer vi inte kan påverka själva.

  • Kvinnligt kön, men män riskerar att bli mer allvarligt sjuka
  • Vanligast i medelåldern, men hos äldre blir sjukdomen ofta svårare
  • Höga nivåer av TRAK – en av antikropparna som oftast ses vid Graves

  1. Faktorer vi kan påverka:

  • Rökare får oftare oftalmopati,en svårare variant och svarar sämre på behandling.
  • Okontrollerad sjukdom. Det är viktigt att vara välinställd på sin behandling eftersom svängningar i hormonvärden, både uppåt och neråt, kan utlösa eller förvärra sjukdomen
  • Radiojodbehandling kan utlösa och förvärra ögonsjukdom
  • Att operera bort sköldkörteln kan ibland sänka TRAK och minska risken men fungerar inte för alla

Rökstopp är det enskilt viktigaste att göra för att undvika ögonsjukdom eller att den förvärras. Det andra är att regelbundet ta sina läkemedel för att undvika svängande hormonvärden. I dagsläget finns ingen forskning som visar att någon särskilt kost kan påverka förloppet.

Selen är en antioxidant som ibland nämns i samband med Graves ögonsjukdom. Tereza Planck om selen:

– Selen har visat viss effekt på aktiv mild oftalmopati i en studie. Det är inte känt huruvida den fungerar på alla eller bara i populationer med selenbrist. I Sverige anses risken för brist inte vara hög. Övriga antioxidanter finns det ingen evidens för. Inte heller för jodtillskott. Jag har några enstaka patienter med selenbehandling, jag kan inte säga att jag har kunnat observera någon effekt hos dessa.

Inflammation och statiner 

Förutom faktorerna ovan finns också grundorsaken till symtomen att påverka: inflammationen. Flera av de studier som Tereza Planck och hennes kollegor gjort syftar till att hitta sätt att minska inflammation och därigenom minska fettbildningen som kan leda till kvarstående problem.

En av studierna som Tereza Planck och hennes forskningsgrupp gjort visar till exempel att personer som vid diagnos äter lipidsänkande läkemedel i form av statiner, har lägre risk att utveckla ögonsjukdom. Troligen har det inte bara  med statiners lipidsänkande effekt att göra som med andra egenskaper hos läkemedlen.

– Med andra lipidsänkande läkemedel såg vi inte samma resultat. Statiner har en antiinflammatorisk effekt och kan i cellförsök minska aktivitet hos de gener som driver inflammation. Våra cellstudier har även bekräftat att statiner kan ge en minskning av fettbildningen, förklarar hon.

Ny behandling för de mest sjuka 

Den som haft svår ögonsjukdom vet att behandlingsalternativen inte är så många som de skulle behöva vara och Tereza Planck påpekar också att de alla tyvärr har biverkningar.

Hos EU ligger en ny behandling vid ögonsjukdomen för godkännande. Tepezza, utvecklat av ett läkemedelsföretaget Horizon, är en antikropp som minskar immunförsvarets attack på vävnaden i ögat.

– Den fungerar snabbt mot inflammationen och utåtstående ögon men tyvärr är den mycket dyr. I början kommer vi inte kunna erbjuda den till majoriteten av patienterna. För de flesta fortsätter kortison vara förstahandsvalet även om det inte fungerar fullt ut.

Kommande studier kring nya behandlingsalternativ 

Tereza Plack har många idéer om forskning som skulle kunna komma patienter med Graves ögonsjukdom till nytta.

– Sköldkörtelforskning är spännande, det är ett litet organ men det finns många områden att forska på. Jag drivs också av behovet hos patienterna, många har gått hos oss länge och de har inte optimal behandling, berättar Tereza Planck.

Av: Katarina Fornander har en magister i Biomedicin från KI och är journalist inom medicin och hälsa. Hon har skrivit ”Efter Graves – Din väg till läkning” om Graves sjukdom, som är den vanligaste typen av hypertyreos.

Mer Forskning Mer Nyheter för professionen