Stort genomslag för patienternas input i Sveriges första vårdprogram för sköldkörtelsjukdom

Publicerad:

För första gången finns nu ett nationellt vårdprogram för sköldkörtelsjukdom. En nationell arbetsgrupp bestående av endokrinologer, kirurger, sjuksköterskor, patientrepresentanter och andra experter har tagit fram “Nationellt vårdprogram för hypertyreos” (överfunktion i sköldkörteln). 

– Det finns mycket som är bra i det här vårdprogrammet. Till exempel att personer med hypertyreos rekommenderas ha en kontaktsjuksköterska, vilket är standard inom många andra sjukdomar. Och att det ska satsas mer på uppföljning och rehabilitering, säger Katarina Nydahl, medicinskt sakkunnig på Sköldkörtelförbundet. 

Ändrat enligt patientföreningens förslag

På 13 ställen i vårdprogrammet har patientperspektivet lyfts in (blå ruta som inleds med texten “Ur ett patientperspektiv”), vilket Sköldkörtelförbundet ser som en styrka och något som andra vårdprogram borde ta efter. 

Sköldkörtelförbundet har bidragit till innehållet i vårdprogrammet genom sin patientrepresentant Katarina Lunner och genom sitt remissvar.

– Det är glädjande att se att vårdprogramgruppen tagit till sig av våra synpunkter och feedback i remissvaret och i flera fall ändrat enligt våra förslag, säger Katarina Nydahl som lett Sköldkörtelförbundets arbetsgrupp.

Exempel på en sådan ändring är att det i remissversionen inte stod något om målet med levotyroxinbehandling, som ges efter att sköldkörteln behandlats med radiojod eller opererats bort. Det enda som uttrycktes var ett målvärde för TSH:

Målvärde för TSH vid stabil LT4 substitution bör vara mellan 0,4 (nedre referens) -2,0 mIU/L.” 

– Det viktigaste målet måste ju vara att patienten ska bli symtomfri. I den slutliga versionen har man nu lagt till att levotyroxinbehandling har tre mål, där uppnå symtomfrihet eller förbättring av hypotyreossymtom är ett av dem, säger Katarina Nydahl.

Levotyroxinbehandling har tre mål: uppnå målvärde för TSH, uppnå förbättring/symtomfrihet av hypotyreota symtom och undvika överbehandling (speciellt hos äldre patienter).

Stort steg framåt för sköldkörtelvården

Det finns också delar där Sköldkörtelförbundet inte fått gehör för sina synpunkter. Ett sådant exempel är livslång uppföljning av livskvalitet med validerade formulär. Vårdprogrammet rekommenderar endast uppföljning så länge patienten behandlas för Graves sjukdom.

– Det finns mycket att fortsätta arbeta på i vårdprogrammet men detta är ett första steg, och ett stort steg framåt för sköldkörtelvården. Nu tar det viktiga arbetet ute i regionerna vid med att implementera vårdprogrammet i sina befintliga rutiner, säger Katarina Nydahl.

Vårdprogrammet rekommenderar bland annat att personer med hypertyreos (överfunktion i sköldkörteln) ska få:

  • Multiprofessionellt omhändertagande.
  • En individuell vårdplan och tillgång till kontaktsjuksköterska.
  • Strukturerad uppföljning och rehabilitering.
  • Uppföljning av livskvalitet med validerade formulär.
  • Möjlighet att få pröva kombinationsbehandling med levotyroxin + liotyronin vid kvarstående symtom.

Läs ”Nationellt vårdprogram för hypertyreos” på webbplatsen för Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Se inspelat seminarium om nationellt vårdprogram för hypertyreos, som hölls den 31 januari 2023 (målgrupp professionerna)

Stötta något man tycker är viktigt

“Det kändes naturligt. När det fanns en förening som kunde så mycket och som man kunde få hjälp av. Så det var lite mer så jag kände att det är klart man ska stödja en förening som arbetar för något som man tror på och tycker är viktigt.”

/Susanne, 56, medlem sedan 2017

Gå med i Sköldkörtelförbundet du också! Se vad ett medlemskap kan ge dig och vad ditt stöd bidrar till »

Mer Hälso- och sjukvård Mer Förbundets påverkansarbete Mer Nyheter för professionen